Ostrów, dnia 12 stycznia 2021r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2020r., poz. 713/, zwołuję na dzień 26 stycznia  2021r. na godzinę  1300 - XXV Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali, budynku OSP Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021r.:
 8. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 11. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 13. Głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2021 – 2027.
 2. Wnioski radnych.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu