Ostrów, dnia 22 marzec 2021r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2020r., poz. 713 ze. zm./, zwołuję na dzień 29 marca  2021r. na godzinę  1200 - XXVII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali budynku OSP Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani za rok 2020.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ostrów na lata 2022 - 2032.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2021r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiem
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2027.

  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  10. Sprawy bieżące.
  11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu