Ostrów, dnia 18 maja 2021r.

           

Informuję, że na podstawie art.20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. 2020r. poz.713 ze zm./, z w o ł u j ę  na dzień 27 maja 2021r. na godzinę    11.00 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXVIII. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala w budynku OSP Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Ostrów.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:

9.1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Woli Ocieckiej na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiącej własność Gminy Ostrów.

9.2 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności .

9.3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Skrzyszowie.

9.4 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Skrzyszowie /poszerzenie drogi gminnej/.

9.5 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego.

9.6 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego.

9.7 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5-letni lokalu użytkowego w budynku gminnym nr 226 w Ostrowie 

9.8 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s  w Kamionce.

9.9 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

           

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji

 

Podstawa prawna do urlopowania Radnego,art.25 ust3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity teks Dz.U. z 2020r. ze zmianami/.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu