Informacja

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./, zwołuję na dzień 29 czerwca 2021r. na godzinę 11:00 XXIX sesję (sesja absolutoryjna) Rady Gminy w Ostrowie. Sesja odbędzie się w sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie Gminy Ostrów za 2020 rok:

1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ostrów za 2020 rok,
2) debata nad raportem,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ostrów.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok:

1) Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2020r.
2) Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020r.
3) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2020 rok oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2020 rok.
4) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5) Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrów za 2020 rok.
6) Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 rok.

10. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją do projektów uchwał z pkt. 11- 14.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (z gm. Kolbuszowa).
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na rok 2021.
15. Interpelacje, wnioski radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu