OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OSTRÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 w miejscowościach Blizna, Kamionka, Kozodrza i Skrzyszów 
w gminie Ostrów – część I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/194/20 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 grudnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 w miejscowościach Blizna, Kamionka, Kozodrza i Skrzyszów  w gminie Ostrów – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.12.2021 r. do 23.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, adres: 39-103 Ostrów 225, pokój nr 15 (II p.),  w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.ostrow.biuletyn.net.

Wyjaśnienia do ww. projektu planu miejscowego można również uzyskać telefonicznie pod numerem (17) 74 49 321.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, w Sali Narad (III p.), o godz. 10.00
z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Ostrów, na adres: 39-103 Ostrów 225 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ostrów na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 07.01.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ostrów.

 

Wójt Gminy Ostrów

Grzegorz Ożóg

                                                            

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku

z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych są - Wójt Gminy Ostrów i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu