INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2021r.  poz. 1372 ze zm./, z w o ł u j ę na dzień 30 grudnia 2021r. na godzinę 1300 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXIV. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie obecności.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kamionce;
7.2 w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
7.3 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
7.4 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/229/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;
7.5 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok;
7.6 w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na 2021 rok.

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu