Ostrów, dnia 24 marzec 2022r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r., poz. 559/, zwołuję na dzień 31 marca  2022r. na godzinę 1200 - XXXVII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Radnemu z okręgu Kamionka, ślubowanie Radnego.
 3. Stwierdzenie obecności.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały:
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2022r,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ostrowie, stanowiącej własność Gminy Ostrów,
  • w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi,
  • w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/271/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2022 – 2030.
 8. Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy OSTRÓW.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Bizoń

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu