WÓJT  GMINY  OSTRÓW

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrów, stanowiących działki : nr 2145/5 poł. w Ociece, działki nr 61/1 poł. w Skrzyszowie
i działki nr 163/6 poł. w Woli Ocieckiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2022r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

 

Przedmiotem przetargu są:

1. Działka nr 2145/5 o pow.  0,0622 ha, poł. w Ociece, obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00046108/1.  

Cena wywoławcza wynosi 26 750,00 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł.)

Wadium wynosi 2 675,00 zł (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć zł);

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego, posiadająca kształt wydłużonego prostokąta, położona jest w terenie zabudowanym, przy drodze Ocieka – Kmiecie, ok. 650 m od drogi wojewódzkiej.

2. Działka nr 163/6 o pow. 0,07 ha, położona w Woli Ocieckiej, obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00024620/6.

Cena wywoławcza wynosi 24 500,00 zł. (dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł.)

Wadium wynosi 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt  zł);

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w niewielkiej odległości od sklepu i szkoły. Nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

3. Działka nr 61/1 o pow. 0,10 ha, poł. w Skrzyszowie obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00062662/0. 

Cena wywoławcza wynosi 40 700,00 zł. (czterdzieści tysięcy siedemset zł.)

Wadium wynosi 4 070,00 zł (cztery tysiące siedemdziesiąt zł.)

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Anastazów - Skrzyszów z drogą
na Podlesie Paszczyńskie.

Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.

                                         

Warunki przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu
na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. w dniu 06.05.2022r. wadium znajdowało się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie
(nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.

W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy  notarialnej.

Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.

Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.        

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów lub tel. 177 449 319 lub 177 449 321.

 

Ostrów, 05-04-2022r.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu