INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r., poz. 559/, zwołuję na dzień 28 kwietnia 2022r. na godzinę 1400 - XXXVIII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021;
 1. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji;
  • zmieniająca uchwałę Nr I/4/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
  • zmieniająca uchwałę Nr I/5/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2022 – 2030;
  • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrów oraz w wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  • zmieniająca uchwałę Nr XXIX/229/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;
  • zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/294/22 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.
 1. Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Ostrów.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Bizoń

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu