INFORMACJA


Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r., poz. 559/, zwołuję na dzień 31 maja 2022r. na godzinę 1300 - XXXIX Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie obecności.
3.    Wnioski do porządku obrad.
4.    Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostrów

  • zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego rady gminy
  • powołanie komisji skrutacyjnej
  • przedstawienie zasad głosowania
  • prezentacja kandydatów
  • przeprowadzenie głosowania tajnego

b)    w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
c)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
d)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
e)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
f)    w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022

7.    Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Ostrów.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bizoń

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu