OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 20 czerwca 2022r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr  65/2022 Wójta Gminy Ostrów z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kamionka, w gminie Ostrów podaje do wiadomości mieszkańców gminy Ostrów informację o terminie wyborów, obwodzie wyborczym jego granicy i siedzibie, o terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego;

 • 1. Ustalam na dzień 7 sierpnia 2022r. przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwie Kamionka.
 • 2. Ustalam następujący obwód oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej:

Numer obwodu

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)

1.

Sołectwo Kamionka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce; Kamionka 206, 39 – 122 Kamionka

 • 3. Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa – do dnia 8 lipca 2022r. do godziny 1530 w Urzędzie Gminy w Ostrowie
 • 4. Ustalam godziny otwarcia lokalu wyborczego od godziny 800 do godziny 1600.
 • 5. Niniejsze obwieszczenie podaję się do wiadomości publicznej w sołectwie Kamionka Gminy Ostrów w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów.

WÓJT GMINY OSTRÓW

/-/Grzegorz Ożóg

 

Zarządzenie Nr  65/2022

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 20 czerwca  2022r.

 

w sprawie wyboru sołtysa  w sołectwie Kamionka, w gminie Ostrów.

 

            Na podstawie § 9 ust. 2  Statutu Gminy Ostrów uchwalonego uchwałą Nr  LI/327/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 września 2018r. oraz § 16 Statutu Sołectwa KAMIONKA uchwalonego uchwałą Nr VII/40/19 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 marca 2019r.; postanawiam, co następuje:

 

 • 1. Zarządzam na dzień 7 sierpnia 2022r. przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwie Kamionka.
 • 2. Ustalam następujący obwód głosowania oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej:

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)

1.

Sołectwo Kamionka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce; Kamionka 206, 39 – 122 Kamionka

 • 3. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa ustalam kalendarz wyborczy stanowiący - Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 4. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy, druków stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia, służących do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Kamionka, na terenie Gminy Ostrów, zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022r.
 1. Zgłoszenie kandydata na sołtysa wraz z wykazem osób popierających oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa – Załącznik Nr 2.
 2. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – Załącznik Nr 3.
 3. Zaświadczenie o wyznaczeniu męża zaufania do obwodowej komisji wyborczej – Załącznik Nr 4.
 4. Protokół rejestracji kandydata na sołtysa – Załącznik Nr 5.
 • 5. Ustalam godziny otwarcia lokali wyborczych od godziny 800 do godziny 1600.
 • 6. Nadzór nad przebiegiem wyborów Sołtysów sprawuje Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 - docx

Załącznik nr 2 - docx

Załącznik nr 3 - docx

Załącznik nr 4 - docx

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu