Ostrów, dnia 19 października 2022r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r.  poz. 559 ze zm. /, zwołuję na dzień 26 października 2022r. na godzinę 1330 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XLIV. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala narad Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31.12.2021r.
 7. Przedstawienie informacji na temat przygotowania szkół i placówek przedszkolnych na terenie gminy Ostrów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022-2023.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów,
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kamionce,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdżarach,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, budynku gminnego nr 343 posadowionego na działce ewid. 2037/1 poł. w Ociece z przeznaczeniem na salon fryzjerski.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, budynku gminnego nr 226 posadowionego na działce ewid. 1411/4 poł. w Ostrowie z przeznaczeniem na aptekę.
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu