INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r.  poz. 559 ze zm. /, zwołuję na dzień 30 listopada 2022r. na godzinę 930 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XLV. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala narad Urzędu Gminy w Ostrowie.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów na rok podatkowy 2023;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów;
  • w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece;
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kamionce;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w Ostrowie;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kamionce;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia XIX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2022 w miejscowościach Ostrów i Borek Mały w gminie Ostrów;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2022 w miejscowości Skrzyszów w gminie Ostrów;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2022 w miejscowości Wola Ociecka w gminie Ostrów;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2022 w miejscowości Blizna, Ostrów i Zdżary w gminie Ostrów;
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu