INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm./, zwołuję na dzień 14 czerwca 2023r. na godzinę 1400 L sesję (sesja absolutoryjna) Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w sali narad w budynku urzędu gminy w Ostrowie.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie Gminy Ostrów za 2022 rok:
 • przedstawienie raportu o stanie Gminy Ostrów za 2022rok,
 • debata nad raportem.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ostrów.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok:
 • Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2022r.
 • Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022r.
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2022r. oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2022r.
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 • Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrów za 2022r.
 • Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2022rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ostrowie Nr XLVIII/382/23 z dnia 1 marca 2023r.
 5. Interpelacje, wnioski radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Nędza Rafał

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu