Ostrów, dnia 15 listopada 2023r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2023r.  poz. 40 ze zm. /, zwołuję na dzień 29 listopada 2023r. na godzinę 1400 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie – sesja LVII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów na rok podatkowy 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2021 w miejscowościach Kamionka, Ocieka i Ostrów w gminie Ostrów – część I.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2023 – 2031.
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu