Ostrów, dnia 12 czerwca 2024r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609/, zwołuję na dzień 26 czerwca 2024r. na godzinę 1300 III sesję Rady Gminy w Ostrowie (sesja absolutoryjna). Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów  w Kamionce

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.

 5. Raport o stanie Gminy Ostrów za 2023 rok:

  • przedstawienie raportu o stanie Gminy Ostrów za 2023 rok,
  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ostrów.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok:

  • Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2023r.
  • Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023r.
  • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2023 rok oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2023 rok.
  • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  • Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrów za 2023 rok.
  • Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok..
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na rok 2024.

 4. Interpelacje, wnioski radnych.

 5. Sprawy różne.

 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu