INFORMACJA!

W związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Ostrów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej.

W raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Ostrów za okres od 21.04-20.06.2018 r. wskazano zagrożenie wystąpienia suszy w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych,  krzewów  owocowych, roślin strączkowych uprawianych na glebach kategorii I  oraz zbóż jarych uprawianych  na glebach kategorii II.

Kategoria I – bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny-pl, piasek luźny pylasty -plp piasek słabo gliniasty-ps , piasek słabo gliniasty pylasty-psp

Kategoria II - lekka, grupa granulometryczna :piasek gliniasty lekki-pgl, piasek gliniasty lekki pylasty -pglp, piasek gliniasty mocny-pgm, piasek gliniasty mocno pylasty -pgmp

Rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych  tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, i rośliny strączkowe mogą składać  wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie do Urzędu Gminy Ostrów pokój 20 pisemnych wniosków zgodnie z przyjętym wzorem  wniosku (do pobrania w Urzędzie Gminy Ostrów i ze strony internetowej pod adresem: www.ostrow.gmina.pl

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO ŚRODY 11 LIPCA 2018 R.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Wniosek do pobrania:

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu