ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam i informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2017r. na godzinę 10.00 – XXXIV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie ślubowania przez Radną p. B. Cwanek.
 6. Złożenie gratulacji dla Zawodników i Trenerów UKS Orzeł Skrzyszów za zajecie 6. Miejsca w powiecie ropczycko – sędziszowskim w klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 rok.
 7. Przedstawienie informacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez „Tworzenie spółdzielni socjalnych” dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wystąpienie przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR).
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:
  1)w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie i nadania statutu,
  2)w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozodrzy i nadania statutu,
  3)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminami; Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski,
  4)w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów”,
  5)w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Ostrów,
  6)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowościach Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów,
  7)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata  2017 – 2025,
  8)w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXII/152/17 z dnia 24 stycznia 2017 roku.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu