Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+". To także czas składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.
Wnioski mogą być składane on-line (przez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP,  PUE ZUS), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie (pokój nr 7 Urzędu Gminy w Ostrowie)

rodzina 500plus dla rodzin

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2017/2018
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:


Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

 • świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017 r.
 • fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017 r.
 • zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017 r.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017 r.

Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń:
Świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny:

 • złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października,
 • złożone od 1 do 30 września ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,
 • złożone od 1 do 30 listopada do ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 stycznia,
 • złożone od 1 do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 28 lutego.

Świadczenia rodzinne:

 • złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,
 • złożone od 1 września do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,
 • złożone od 1 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Osoby samotnie wychowujące dziecko
W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz jednorazowa zapomoga nie będą przysługiwać osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do w/w świadczeń uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia.

 

Kierownik GOPS Ostrów
Barbara Borowiec

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu