OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 listopada do 22 grudnia 2017 r. na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Ostrów oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1500.

Projekt  XVI zmiany Studium dotyczy 3 obszarów położonych: w Skrzyszowie, w sąsiedztwie autostrady A-4, w Zdżarach, po północnej stronie drogi powiatowej relacji  Ocieka-Kamionka oraz w Bliźnie.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r.

 

p.o. Wójta Gminy Ostrów

Grzegorz Ożóg

 

przesłał: Bogusław Cionek

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu