INFORMACJA

o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

położonej w miejscowości Ostrów w gminie Ostrów

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) informuję o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 425, obręb: 0006 Ostrów, o pow. 2,59 ha, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie.

Podział ww. nieruchomości jest niezbędny dla realizacji celu publicznego, polegającego na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę publiczną.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości winny zgłosić się do Urzędu Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, pok. Nr 15, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.  

Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości, a następnie wydana zostanie decyzja zatwierdzająca jej podział.   

p.o. Wójta Gminy Ostrów
mgr Grzegorz Ożóg

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu