Ostrów, dnia 2 luty 2017r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 10 lutego 2017r. na godzinę 1100 - XXXIII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów,

b)     w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów na 2017 rok,

d)     w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2017r.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu