Ostrów, dnia 05 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późniejszymi zmianami/, z w o ł u j ę na dzień 7 grudnia 2016 r., na godzinę 10.30 posiedzenie XXIX Rady Gminy w Ostrowie – sesja nadzwyczajna.

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Ostrów w Sali narad.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie obecności.

3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Informacja  o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.    Dyskusja.

6.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2016.

7.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8.    Zakończenie sesji.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

:Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza Panie zamieszkałe na terenie województwa podkarpackego, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą do udziału w projekcie pt. Czas dla Superwomen.

Celem głównym projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez podjęcie samozatrudnienia przez 75 kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze woj. podkarpackiego.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Uczestnikiem projektu może być kobieta spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
1. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2. osoba powyżej 29 roku życia
3. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego
4. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Formy wsparcia w projekcie:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
• Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej – 32 h
• Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu (5 godzin/uczestnika)
2. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) - 23 000 zł
3. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe 1000 zł/miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Wsparcie pomostowe – wsparcie w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym ułatwiających Uczestnikom projektu prowadzenie działalności gospodarczej w początkowym okresie w wymiarze 5 godzin/uczestnika (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej)

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.marr.com.pl/7_3_superwomen.html

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Grzegorza Ożóg w okręgu wyborczym nr 3 w Ostrowie, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła wybory uzupełniające, które odbędą sie 12 lutego 2017.

Wybory uzupełniające odbędą się w tym okręgu, gdzie był wybrany dotychczasowy radny, czyli w tym przypadku okręg numer 3 w Ostrowie. Mieszkańcy tylko tego okręgu wyborczego będą mogli głosować w wyborach, które odbędą się w niedziele 12 lutego 2017. Głosujący będą mogli wybrać jednego radnego, który uzupełni skład Rady Gminy Ostrów do pełnej piętnastoosobowej liczby członków.  

Kalendarz wyborczy określa poszczególne terminy wykonania czynności wyborczeych, gdzie najważniejsze terminy to m.in.:

 • do 5 grudnia (poniedziałek) 2016 r. należy zawiadomić Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o utworzeniu komitetów wyborczych
 • do 14 grudnia 2016 - zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie
 • do 3 stycznia 2017 - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie list kandydatów na radnego
 • 12 lutego 2017 - przeprowadzenie głosowania od godz. 7:00 do 21:00

Warto również dodać, że zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie przyjmowane są w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 415-416 na IV piętrze w godzinach pracy urzędu, czyli od 7:30 do 15:30.

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego, komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie oraz dokładny kalendarz wyborczy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrów pod adresem: http://www.ostrow.biuletyn.net/?bip=1&cid=70&bsc=N

Gmina Ostrów informuje, że nabór wniosków w ramach projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów” został wydłużony do dnia 10 listopada 2016r. (włącznie).
Osoby, które złożyły do Urzędu Gminy ankiety informacyjne w miesiącu sierpniu i wrześniu bieżącego roku są również zobowiązane do udziału w naborze wniosków.
Aby złożyć kompletny wniosek o instalacje odnawialnych źródeł energii należy postępować według następującej kolejności:
1.    Zapoznać się z dokumentami w tym w szczególności z regulaminem naboru OZE udostępnionymi na stronie www.ostrow.gmina.pl w zakładce „DOFINANSOWANIE INSTALCAJI SŁONECZNYCH”
2.    Wydrukować i wypełnić wszystkie zamieszczone na w/w stronie internetowej załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
3.    Dokonać wpłaty na kwotę i konto wyszczególnione w Regulaminie naboru na stronie 2 (punkt III. Uczestnicy projektu)
4.    Złożyć do Urzędu Gminy Ostrów (pokój 23) w terminie do 31.10.2016r. wniosek w wersji papierowej zawierający następujące dokumenty:
a). formularz zgłoszeniowy (zał.1) -1 egz.
b). deklarację udziału w projekcie (zał.2)  – 1 egz.
c). umowę użyczenia nieruchomości (zał.3) – 2 egz.
d). potwierdzenie wpłaty dotyczące oceny technicznej budynku – 1 egz.
e). dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego – 1 egz.
     (jeżeli dotyczy – kryteria opisane są stronie 5 i 6 w/w regulaminu naboru)
f). oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego (zał.5) – 1 egz.
g). oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał.6) -  1 egz.  

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wniosek kompletny zostanie zarejestrowany (nadanie numeru identyfikacyjnego), a Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
Zapraszamy do składania wniosków.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dostępna jest:
- telefonicznie: (17) 744 93 16
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Ostrów

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu