Ostrów, dnia 21 września 2016r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 29 września 2016r. na godzinę 1000

posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXVII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia XV-2 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 w miejscowości Ocieka, Kamionka, Ostrów, Skrzyszów i Borek Mały w gminie Ostrów,
 3. w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na 2016r,
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2016 – 2025.
 5. Wystąpienie przedstawicieli firmy Vireo Energy Sp. z o.o. zarządzającego instalacją pozysku biogazu na składowisku w Kozodrzy – przedstawienie obecnej sytuacji instalacji i perspektyw jej rozwoju.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

KOMUNIKAT

Informuję, że w dniu 27 września 2016 roku planowany jest wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

W związku z powyższym na terenie Gminy Ostrów w dniu 27 września 2016 roku – Wtorek o godzinie 13.00 i 13.15 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

Za pomocą syren zostanie ogłoszony następujący sygnał alarmowy:

OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty

ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty

PODSTAWA: Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Ostrów – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26.09.2016 r. w sprawie udziału Gminy Ostrów w treningu powiatowego systemu wykrywania i alarmowania

WÓJT GMINY

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

mgr inż. Piotr CIELEC

WÓJT GMINY OSTRÓW

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Skrzyszowie, z przeznaczeniem pod zabudowę.

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

 

Przedmiotem przetargu są:

 1. Działka nr 218/23 o pow. 0,1083 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.

Cena wywoławcza wynosi 27.400,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta zł.)

Wadium wynosi 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł);

 

2. Działka nr 218/24 o pow. 0,1459 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.

Cena wywoławcza wynosi 30.850,00 zł. (trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.)

Wadium wynosi 1600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł);

Obydwie działki położone są w terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym możliwa na podstawie wydanej w 2015r. decyzji o warunkach zabudowy.

Działki położone w terenie zabudowanym, w niedalekim sąsiedztwie autostrady A-4 (po jej północnej stronie), a także w pobliżu kompleksu leśnego.

Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.

                                        

Warunki przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Ostrów lub przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu 14.10.2016r. wadium znajdowało się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie
(nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.

W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.

 

Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.        

 

 

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 17 745-11-60.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROJEKTU PN.

„INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIR OSTRÓW”

Wójt Gminy Ostrów zaprasza, Mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem            w projekcie pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ostrów”, przygotowywanym do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, do składania dokumentów związanych z naborem do projektu.

Nabór wniosków mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie, planowany jest od 03.10.2016r. do 31.10.2016r. Wszystkie niezbędne informacje związane           z naborem zostaną umieszczone w „Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców”. W regulaminie szczegółowo opisane zostaną dokumenty, jakie musi złożyć mieszkaniec gminy, zainteresowany wzięciem udziału w projekcie.

W ramach planowanego projektu możliwy będzie zakup i montaż:

- instalacji fotowoltaicznej,

- gruntowych pomp ciepła,

- powietrznych pomp ciepła,

- kotłów na biomasę.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania, stanowić będą własność Gminy Ostrów. W okresie tym zostaną one przekazane właścicielom nieruchomości w bezpłatne użytkowanie. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom budynków.

Wójt Gminy Ostrów zachęca również do odwiedzania strony internetowej Gminy, gdzie na bieżąco umieszczane będą wszelkie informacje o projekcie.

Dodatkowe informacje dotyczące składania deklaracji można uzyskać telefonicznie lub „mailowo” w Urzędzie Gminy Ostrów:

tel. (17) 744 93 16; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

uwaga:

Osoby, które złożyły do Urzędu Gminy Ostrów ankiety informacyjne potwierdzające zainteresowanie montażem instalacji odnawialnych źródeł energii są również zobowiązane do wzięcia udziału w naborze.

 

 

 

Co zrobić, aby szkolne konto było zawsze pełne? Poznań, 20-21 października 2016 r.

Celem tegorocznej konferencji jest uświadomić dyrektorom i nauczycielom, że kondycja finansowa szkoły – bez względu na to, czy mówimy o małej czy dużej, miejskiej czy wiejskiej placówce – zależy w dużej mierze od przedsiębiorczości pracowników oraz stopnia ich zaangażowania w proces pozyskiwania dodatkowych środków. Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskać pieniądze na sfinansowanie prowadzonych w placówce działań. Aby z tych źródeł mądrze i efektywnie skorzystać, warto wiedzieć, od czego zacząć i jak – krok po kroku – realizować projekty, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby placówki.

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Pieniądze są dla szkoły”. Co zrobić, aby szkolne konto było zawsze pełne?, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 października 2016 r.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:
•    na jakie źródła warto postawić w roku szkolnym 2016/2017,
•    jak i kiedy zrobić pierwszy krok, aby faktycznie zacząć korzystać z dodatkowych funduszy,
•    jak dopasować sposób pozyskiwania pieniędzy do typu, wielkości, lokalizacji i innych cech placówki,
•    jak przekonać radę pedagogiczną szkoły do aktywnego zaangażowania się w projekty grantowe,
•    jak pozyskiwać fundusze niekonwencjonalnymi sposobami,
•    jak planować działania w szkole, aby móc regularnie zbierać pieniądze w ciągu całego roku,
•    jak zrealizować projekt od pomysłu do rozliczenia, stosując sprawdzone metody,
•    jak przygotować poprawną dokumentację do wybranego konkursu grantowego.

W programie konferencji:

I.    Jakie są możliwości, czyli na jakie źródła dodatkowego finansowania warto postawić w roku szkolnym 2016/17

II.    Po co nam te pieniądze, czyli potrzeby szkoły punktem wyjścia do pozyskania funduszy

III.    Skąd, ile i na co, czyli najlepsze źródła dla sfinansowania potrzeb naszej placówki

IV.    Potrzebne ręce do pracy, czyli jak zmotywować radę pedagogiczną do szukania funduszy dla szkoły

V.    Składamy wniosek, czyli generatory, formularze wniosków i inne dokumenty potrzebne do pozyskania wsparcia finansowego

VI.    Nie tylko granty pieniądze dają, czyli jak zaangażować lokalną społeczność i zgromadzić środki metodą małych kroków

VII.    Rady, wskazówki, drogowskazy i złote zasady przydatne w procesie pozyskiwania dodatkowych funduszy, czyli panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół:

1.    Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły. Granty i dotacje ze źródeł krajowych
2.    Jak skutecznie pozyskiwać środki dla przedszkola i szkoły metodą małych kroków? Fundraising, crowdfunding, sponsoring, darowizny, loterie…
3.    Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+? Akcja 1. – Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)
4.    Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+? Akcja 2. – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.pieniadzesadlaszkoly.pl  

Organizator spotkania: Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu