OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Ostrowie uchwały Nr XXXIII/157/17 z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości  Ostrów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. zmiany planu do Wójta Gminy Ostrów. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów nr 225, w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

p.o. Wójta Gminy Ostrów
mgr Grzegorz Ożóg

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam i informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2017r. na godzinę 10.00 – XXXIV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie ślubowania przez Radną p. B. Cwanek.
 6. Złożenie gratulacji dla Zawodników i Trenerów UKS Orzeł Skrzyszów za zajecie 6. Miejsca w powiecie ropczycko – sędziszowskim w klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 rok.
 7. Przedstawienie informacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez „Tworzenie spółdzielni socjalnych” dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wystąpienie przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR).
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:
  1)w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie i nadania statutu,
  2)w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozodrzy i nadania statutu,
  3)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminami; Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski,
  4)w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów”,
  5)w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Ostrów,
  6)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowościach Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów,
  7)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata  2017 – 2025,
  8)w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXII/152/17 z dnia 24 stycznia 2017 roku.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Józef Bajor

Gmina Ostrów ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów”

Wójt Gminy Ostrów ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie paneli fotowoltaicznych. Mieszkańcy Gminy Ostrów mogą składać wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych od dnia 13 do 28 luty 2017r.

Aby złożyć kompletny wniosek o instalacje odnawialnych źródeł energii należy postępować według następującej kolejności:

 1. Zapoznać się z dokumentami w tym w szczególności z regulaminem naboru OZE udostępnionymi na stronie www.ostrow.gmina.pl w zakładce „DOFINANSOWANIE INSTALCAJI SŁONECZNYCH”
 2. Wydrukować i wypełnić wszystkie zamieszczone na w/w stronie internetowej załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
 3. Dokonać wpłaty na kwotę i konto wyszczególnione w Regulaminie naboru na stronie 2 (punkt III. Uczestnicy projektu)
 4. Złożyć do Urzędu Gminy Ostrów (pokój 23) w terminie do 28.02.2017r. wniosek w wersji papierowej zawierający następujące dokumenty:

a). formularz zgłoszeniowy (zał.1) -1 egz.
b). deklarację udziału w projekcie (zał.2)  – 1 egz.
c). umowę użyczenia nieruchomości (zał.3) – 2 egz.
d). potwierdzenie wpłaty dotyczące oceny technicznej budynku – 1 egz.
e). dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego – 1 egz.
     (jeżeli dotyczy – kryteria opisane są stronie 5 i 6 w/w regulaminu naboru)
f). oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego (zał.5) – 1 egz.
g). oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał.6) -  1 egz.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wniosek kompletny zostanie zarejestrowany (nadanie numeru identyfikacyjnego), a Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

Zapraszamy do składania wniosków.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dostępna jest:

- telefonicznie: (17) 744 93 16

- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Ostrów

 

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu