Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty na terenie całego województwa podkarpackiego będą przyjmować produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody. Najbliższy punkt dla naszych mieszkańców znajduje się pod adresem:

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas i Stacja Opieki Caritas,

ul. Mickiewicza 59,39-100 Ropczyce

tel. 17 221 83 39 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji:

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia - OGŁOSZENIE DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/157/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 lutego 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 do 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1530.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2017 r.

p.o. Wójta Gminy Ostrów
mgr Grzegorz Ożóg

Ostrów, dnia 12.05.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

I. Zamawiający

 

GMINA OSTRÓW 39-103 OSTRÓW 225

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem   wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Ostrów w roku 2017.

 

III. Warunki realizacji zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów w zakresie:

1. odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru załadunku transportu i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 22,275 Mg.

2. demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych ich załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, załadunku transportu i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 10,84 Mg.

 

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

 

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy.

nieruchomości, tj :

- nieruchomości na których będzie dokonywany odbiór wyrobów zawierających azbest

- nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż wyrobów zawierających azbest

przy czym Zamawiający zastrzega, że w takcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów

Zawierających azbest z właścicielem nieruchomości ,u którego mają być wykonywane prace.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy do dnia 13.10.2017 r.

Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże zamawiającemu w formie harmonogramu.

Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ( wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.

 

Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

12.06.2017 – 13.10.2017 r.

 

V. Wymagania od Wykonawców

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

 

 

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

 

1. Druk oferty (np. wraz z kosztorysem ofertowym)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Stosowne zezwolenia (kopie) dokumentów na prowadzenie działalności związanej z wyrobami zawierającymi azbest

 

VII. Opis kryteriów oceny oferty

 

Przykładowo: Cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:

                                                     Cena najniższa

                                     Cena =―――――――― x 100 pkt

                                                      Cena badana

Inne kryteria:

……………………………….

……………………………….

 

VIII. Termin składania ofert

 

do dnia 25.05.2017r.

na adres lub w siedzibie Zamawiającego (budynek UG Ostrów, sekretariat ).

 

 

Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że w dniu 23 maja 2017 roku planowany jest wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

W związku z powyższym na terenie Gminy Ostrów w dniu 23 maja 2017 roku – Wtorek o godzinie 13.00 i 13.15 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

Za pomocą syren zostanie ogłoszony następujący sygnał alarmowy:

 • OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty
 • ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty

 

PODSTAWA:

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Ostrów – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23.05.2017 r. w sprawie udziału Gminy Ostrów w treningu powiatowego systemu wykrywania i alarmowania

 

p.o. WÓJTA GMINY OSTRÓW

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

 

mgr Grzegorz OŻÓG

URZĄD GMINY W OSTROWIE

39-103 OSTRÓW 225

 

ROŚ.6220.2.2017                                                                 

Ostrów, dnia 09.05.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 Nr 23 ze zmianami) oraz art. 73 ust.1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. 2016 poz. 353).

Zawiadamiam

że w dniu 05.05.2017r. na wniosek firmy Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD”, ul. Słoneczna 2 c, 39-120 Sędziszów Małopolski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną dla drewna i produktów meblowych Ecowood wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spec-Wood Przemysław Boczkaj w Kozodrzy, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie.”

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500 do 08.06.2017.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. 2016 poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt. 14, 48 i 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

           

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu