Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Nr 107 464R Ostrów-Skrzyszów w miejscowości Ostrów.

Załaczniki:

Oferta
Zapytanie ofertowe
Pozstanowienie

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż są dostępne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pożyczka na start”.

Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Z pożyczki może skorzystać osoba:

 • która ukończyła 18 rok życia,
 • zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego,
 • zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 • nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

Maksymalna wysokość pożyczki do 50 000 zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym.

Z pożyczki mogą również skorzystać osoby pracujące.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start

Przed nami wakacje dlatego Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zorganizowało dla dzieci półkolonie letnie. Jest to propozycja dla dzieci, które chcą aktywnie spędzić wakacje. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku.

 • 10-21 lipca – GCKiS w Kamionce
 • 17-28 lipca – Dom Ludowy w Borku Małym
 • 24 lipiec – 4 sierpień – Stadion Sportowy w Ostrowie

 

GCKiS W Kamionce

ROŚ.6220.6.2017                                                                 

Ostrów, dnia 27.06.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 Nr 1257) oraz art. 73 ust.1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.).

Zawiadamiam

że w dniu 27.06.2017r. na wniosek z dnia 01.06.2017 r. spółki ES Jutrzenka 1 sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 szczecin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Kozodrza o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 2736/3 obręb Kozodrza, gmina Ostrów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500 do 28.07.2017.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. 2016 poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt. 52, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.     

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

 

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

Już w najbliższy piątek (30 czerwca 2017) w godzinach około 10:30 - 12:30 przez naszą gminę będą przejeżdżać kolarze z "28 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków". Będzie do IV etap wyścigu z Mielca do Krosna.

Z tego powodu na:

 • drodze wojewódzkiej Nr 986: Wola Ociecka - Ocieka - Ostrów
 • drodze powiatowej Nr 1334R: Ostrów - Kozodrza
 • drodze powiatowej Nr 1329R: Zdżary - Witkowice

wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu, dlatego prosimy wszystkich kierowców o wcześniejszym zaplanowaniu trasy i skorzystania z bocznych dróg. Jednocześnie zapraszamy wszystkich mieszkańców do gorącego kibicowania przejeżdżającym kolarzom!

Więcej informacji dotyczących wyśligu można znaleźć na stronie http://www.wyscig.com.pl/

 

miedzynarodowy wyscig kolarski solidarnosci olimpijczykow 2017

 

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu