GOPS w Ostrowie informuje, że w dniu 21 lutego 2018 roku w godz. 16:00-18;00 w Urzędzie Gminy ( sala narad) w Ostrowie odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że w dniach 20-23 luty 2018 r. w Ostrowie
(przy budynku UG) od godz. 8.00 – 15.00 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez GOPS w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Zapraszamy zainteresowanych

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

WÓJT GMINY                                               

    OSTRÓW

39-103 Ostrów 225

 

ROŚ.6220.1.2017

Ostrów, dnia 07.02.2018r.

                   

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójta Gminy Ostrów

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym (piatym) rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa budynku gospodarczego – kurnik 20 000 szt. (80 DJP) brojlerów na dz.nr ew. 1648, położonej w m. Ocieka gm. Ostrów

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 23.12.2016 r. przez Barbarę i Jacka Kluk, zam. Ocieka.  Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ostrów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do dokonania uzgodnienia).Tut. organ, postanowieniem znak: ROŚ.6220.1.2017, dnia 20.02.2017 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 12.04.2017 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 10.05.2017 r. , zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.8, z dn. 27.08.2017 r., wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W odpowiedzi na uzupełnienie raportu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 29.08.2017 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.11, z dn. 01.09.2017 r., wezwał do ponownego (drugiego) uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu w dniu 30.10.2017 r. wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Następnie pismem WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.17, z dn. 29.11.2017 r wezwał do ponownego (trzeciego) uzupełnienia raportu. Pismem z dnia 10.01.2018 r. WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.21 wezwał do czwartego uzupełnienia raportu. W dniu 29.01.2018 r. wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy.

W związku z powyższym ww. dokumenty, jako uzupełnienie materiału dowodowego przed uzgodnieniem warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, przekazano ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach celem wyrażenia ponownej opinii w niniejszej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, p. 23, III p. w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od ogłoszenia.
 • składania uwag i wniosków do Wójta Gmina Ostrów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostrów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości do dnia 09 marca 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowie , w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz  na stronie internetowej urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Barbara i Jacek Kluk, zam. Ocieka
 2. Strony postępowania
 1. a/a

 


Krystyna Świder-Kuchta

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018r. na godzinę 1300 - XLIV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
 • w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów;
 • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Ostrów publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
 • w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 120 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka – 135 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 23 200zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów 12 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka – 40 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego ( opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na przebudowie chodnika w m. Skrzyszów – 15 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego ( opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Młp., polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kamionka – 45 000zł).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu