Ostrów, dnia 5 lipca 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 13 lipca 2018r. na godzinę 1200 - XLIX Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XXI/93/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia16 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Ostrów, udostępnionych przez operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych,
 • w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmiany uchwały własnej Nr XLIII/245/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostrów

/-/ Józef Bajor

INFORMACJA!

W związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Ostrów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej.

W raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Ostrów za okres od 21.04-20.06.2018 r. wskazano zagrożenie wystąpienia suszy w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych,  krzewów  owocowych, roślin strączkowych uprawianych na glebach kategorii I  oraz zbóż jarych uprawianych  na glebach kategorii II.

Kategoria I – bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny-pl, piasek luźny pylasty -plp piasek słabo gliniasty-ps , piasek słabo gliniasty pylasty-psp

Kategoria II - lekka, grupa granulometryczna :piasek gliniasty lekki-pgl, piasek gliniasty lekki pylasty -pglp, piasek gliniasty mocny-pgm, piasek gliniasty mocno pylasty -pgmp

Rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych  tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, i rośliny strączkowe mogą składać  wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie do Urzędu Gminy Ostrów pokój 20 pisemnych wniosków zgodnie z przyjętym wzorem  wniosku (do pobrania w Urzędzie Gminy Ostrów i ze strony internetowej pod adresem: www.ostrow.gmina.pl

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO ŚRODY 11 LIPCA 2018 R.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Wniosek do pobrania:

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

K O M U N I K A T

24 lipca 2018 r.  upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z  2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:

 • • z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • • z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • • z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • • z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1,
bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej
w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce
BiP - sprawy do załatwienia – Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 24; 17 747 63 34-35; 17 773 60 58; 17 747 63 32; 17 773 60 40, 17 747 69 25.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu