Ostrów, dnia 14 czerwiec 2018r.
 

INFORMACJA.

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2018 r. poz. 994/, zwołuję na dzień 21 czerwca 2018r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja XLVIII (sesja absolutoryjna).

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionej informacji.

Część II - absolutoryjna

 1. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2017r.
 2. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017r.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2017 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2017.
 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2017r.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r.

Część III

 1. Przedstawienie opinii do niżej wymienionych projektów uchwał przez komisje stałe Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją.
 2. Podjęcie uchwał;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowościach Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionka”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skrzyszowie na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej i udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży,
 • w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,
 • w sprawie  zmiany Uchwały własnej Nr XXI/93/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia16 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Ostrów, udostępnionych przez operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmiany uchwały własnej Nr XLIII/245/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Teraz szkody łowieckie w uprawach rolnych należy zgłaszać do urzędu Gminy! 

.

Gmina Ostrów, informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele
 i sarny oraz przy wykonywaniu polowań.

Na podstawie art. 46 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy wniosek o oszacowanie szkód wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do Wójta Gminy Ostrów.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowanie szkód, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1.Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanej dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

 1. a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy — jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona- tj. sołtys danej miejscowości,
 2. 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 3. 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego  przysługuje odwołanie bezpośrednio do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Uwaga:

 Szkody łowieckie, powstałe w uprawach rolnych w odległości do 150 m od zabudowań gospodarczych i  poza obszarami dzierżawionymi przez Kola Łowieckie należy zgłaszać nadal na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział łowiectwa i rybactwa
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów,

Wnioski w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych należy składać Urząd Gminy Ostrów pok. 20 lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja telefoniczna pod nr: 17-7449327

W załączeniu wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenia szkód powstałych na terenie dzierżawionym przez koło łowieckie (Wójt Gminy)
 2. Zgłoszenie szkód powstałych poza obszarami dzierżawionymi przez koło łowieckie (Urząd Marszałkowski)
 3. Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy.

URZĄD GMINY

 W OSTROWIE

39-103 OSTRÓW 225

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Punkt zbierania odpadów w tym złomu” na działce nr ewid. 212/3 w m. Ostrów.

 

Zgodnie z  art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405.).

Zawiadamiam

że w dniu 06.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Punkt zbierania odpadów w tym złomu” na działce nr ewid. 212/3 w m. Ostrów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w  Ropczycach, opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w terminie do 20.06.2018 r.

                    

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

 

Krystyna Świder-Kuchta

Klub sportowy Tempo Cmolas w ramach realizacji projektu pn. „Uniwersytet piłki nożnej – szkoła społecznych animatorów lokalnych” organizuje treningi piłki nożnej na stadionie sportowym w Cmolasie. Udział w treningach jest bezpłatny. Treningi przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych: Junior (15 do 19 lat) i Senior (20 lat i starsi), każda grupa liczyć będzie min. 18 uczestników. Treningi odbywać się będą w miesiącach od czerwca do września, zaplanowano po 8 dwugodzinnych treningów w każdym miesiącu w ramach każdej grupy wiekowej. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w treningach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu: 601-436-339 lub osobiście podczas treningu. Treningi odbywać się będą w następujących terminach:

 • grupa Juniorów – wtorki o godz. 17.00 i czwartki o godz. 18.00
 • grupa Seniorów – wtorki o godz. 19.00 i piątki o godz. 18.00.

Pierwsze treningi już 5 czerwca 2018r.(wtorek). Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt pn. „Uniwersytet piłki nożnej – szkoła społecznych animatorów lokalnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego

 

                                                                                                                      Zarząd KS Tempo Cmolas

Zobacz ogłoszenie w pliku PDF

WÓJT GMINY                                               

    OSTRÓW

39-103 Ostrów 225

 

 

ROŚ.6220.1.2017                                                            

Ostrów, dnia 07.06.2018r.

                  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Ostrów

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym (szóstym) rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa budynku gospodarczego – kurnik 20 000 szt. (80 DJP) brojlerów na dz.nr ew. 1648, położonej w m. Ocieka gm. Ostrów

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 23.12.2016 r. przez Barbarę i Jacka Kluk, zam. Ocieka.  Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ostrów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do dokonania uzgodnienia).Tut. organ, postanowieniem znak: ROŚ.6220.1.2017, dnia 20.02.2017 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 12.04.2017 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 10.05.2017 r. , zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.8, z dn. 27.08.2017 r., wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W odpowiedzi na uzupełnienie raportu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 29.08.2017 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.11, z dn. 01.09.2017 r., wezwał do ponownego (drugiego) uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu w dniu 30.10.2017 r. wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Następnie pismem WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.17, z dn. 29.11.2017 r wezwał do ponownego (trzeciego) uzupełnienia raportu. Pismem z dnia 10.01.2018 r. WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.21 wezwał do czwartego uzupełnienia raportu. W dniu 29.01.2018 r. wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy. Dodatkowo w dniu 01.03.2018 r. wpłynęło wyjaśnienie do uzupełnienia raportu z dnia 29.01.2018 r.

W odpowiedzi na uzupełnienie raportu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017.2018, z dnia 20.02.2018 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 marca 2018 r i uzupełnieniu z dnia 01.06.2018 r. uzgodnił pozytywnie  realizację przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • ·zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, p. 23, III p. w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od ogłoszenia.
 • ·składania uwag i wniosków do Wójta Gmina Ostrów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostrów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości do dnia 9 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowie , w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz  na stronie internetowej urzędu.

 

 

Otrzymują:

 1. Barbara i Jacek Kluk, zam. Ocieka
 2. Strony postępowania
 1. 3. a/a

 

Krystyna Świder-Kuchta

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu