Mapa Gminy Ostrów w województwie podkarpackim

Gminę Ostrów utworzono 1 stycznia 1973 roku w rezultacie połączenia gromadzkich rad narodowych w Ociece i Ostrowie. Gmina wchodzi w skład powiatu ropczycko-sędziszowskiego w województwie podkarpackim. Gmina Ostrów reprezentowana jest przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika.

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada działa na Sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta, który wykonuje jej uchwały. Wójt i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Do wewnętrznych organów Rady należą: Przewodniczący, Jeden lub dwóch Wiceprzewodniczących, Komisje stałe Rady. Rada powołuje stałe Komisje odrębną uchwałą. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne Komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Gmina Ostrów jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie statutu. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gmina jest podmiotem zobowiązanym do wykonywania zadań własnych. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Administracyjnie, gmina Ostrów należy do województwa podkarpackiego oraz powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Gmina zajmuje obszar 97 km2 i liczy ponad 7 000 mieszkańców. Gmina Ostrów pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z mniejszych Gmin powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zajmuje ok. 17% powierzchni powiatu i obejmuje 9 sołectw. Pod względem liczby mieszkańców Gmina Ostrów należy do najmniejszych Gmin, której gęstość zaludnienia wynosi 71 osoby na 1 km2, w porównaniu z gęstością zaludnienia powiatu ropczycko-sędziszowskiego ( na terenie którego się znajduje) wynoszącą 124 osób na 1 km2. Ostrów graniczy z gminami: Przecław (powiat mielecki), Niwiska (powiat kolbuszowski), Sędziszów Małopolski i Ropczyce. W jej skład wchodzą: Kozodrza, Ostrów, Skrzyszów, Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary, Blizna, Kamionka i Borek Mały. Przez gminę Ostrów przebiega droga wojewódzka Ropczyce - Mielec, krzyżująca się z drogą międzynarodową Medyka - Wrocław. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych i powiatowych umożliwia komunikację z okolicznymi miastami: Sędziszowem Małopolskim, Ropczycami, Kolbuszową, Dębicą i Rzeszowem. 50 km od gminy znajduje się Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Wzdłuż południowej granicy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa relacji Wrocław-Kraków - Przemyśl. Stacja kolejowa zlokalizowana jest na granicy gminy Ostrów i Ropczyc.

Gmina Ostrów, położona jest w Kotlinie Sandomierskiej. Jej południowa część wchodzi w skład Pradoliny Podkarpackiej, północna i zachodnia należy do Doliny Dolnej Wisłoki, reszta zaś obszaru znajduje się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Krajobraz Gminy tworzą tereny lekko pofałdowane, wydmy piaskowe, podmokłe łąki, bagna, oczka wodne, płytkie doliny rzek i potoków, masywy leśne, pola uprawne. Główną rzeką Gminy jest Tuszymka, zwana też Kamionką lub Potokiem Ocieckim. Południowym skrajem Gminy przepływa rzeka Wielopolka. Sieć cieków wodnych uzupełniają małe strumienie. W Kamionce znajduje się sztuczny zbiornik wodny, wokół którego powstały ośrodki wypoczynkowe.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu