Uchwała NR VIII/64/19 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - plik pdf

Ogłoszenie o wydawaniu worków na odpady w roku 2019 - plik pdf

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy ostrów na rok 2019 - plik pdf

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Ostrów z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia zasad wydawania worków na odpady komunalne dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadów komunalnymi w Gminie Ostrów

Zarządzenie nr ZUK.0201.1.2017 z dnia 1 września 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kozodrza - plik PDF

Dodatkowe miejsce odbioru odpadów dla domków letniskowych - plik PDF

Przykładowy druk wpłaty - plik PDF

Druki deklaracji:

druk deklaracji dla mieszkańcow

druk deklaracji dla domkow letniskowych

Uchwala - wzor deklaracji

Rejestr działalnośći regulowanej w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Ostrów

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Nr lok. Miejscowość Kod Poczta NIP REGON
1 ROŚ.2012.1 Produkcja Handel Usługi "EKOMAX" Kotulak Jerzy Hankówka 28 Jasło 39-200 Jasło 685-101-16-33 370244511
2 ROŚ.2012.2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 3-go Maja 11 Sędziszów Młp. 39-120 Sędziszów Młp. 818-00-02-067 690511170
3 ROŚ.2012.3 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Społka z o.o. Przemysłowa 12 Ropczyce 39-100 Ropczyce 818-00-02-050 690529720
4 ROŚ.2012.4 Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie Ostrów 225 Ostrów 39-103 Ostrów 818-10-07-003 690031569
5 ROŚ.2013.5 F.H.U.T "KAM"   Andrzej Dziuba Krzywa 121A Krzywa 39-120 Sędziszów Młp. 818-118-09-83 690701923
6 ROŚ.2013.6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wolności 44 Mielec 39-300 Mielec 817-13-96-575 690439247
7 ROŚ.2013.8 "DEZAKO" Sp. z o.o. Kościuszki 30 Dębica 39-200 Dębica 872-000-36-57 850007171
8 ROŚ.2014.10 Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie 225 Ostrów 39-103 Ostrów 818-17-18-052 181108895

 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2018

 1. Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 04.12.2017r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2018 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie z Podwykonawcą - Firmą Handlowo-Usługowo-Transportową „KAM” Andrzej Dziuba  Krzywa 121A

 1. Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2018r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2018 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

 • Blizna – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku starej szkoły przy Parku Historycznym począwszy od dnia 01.2018r. (w dniach otwarcia Parku)
 • Skrzyszów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku GCI Skrzyszów (Gminne Centrum Informacji) począwszy od dnia 01.2018r. w dniach pracy Centrum
 • Kamionka – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 15:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) począwszy od dnia 01.2018r. w dniach pracy Centrum
 • Ostrów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00) na parterze Urzędu Gminy – począwszy od dnia 01.2018r. w dniach pracy Urzędu; (sprzedaż worków dodatkowych na parterze budynku Urzędu Gminy)
 • Borek Mały – akcyjne wydawanie worków w dniu 01.2018r. w godzinach od 8:15 do 9:45 w budynku Domu Ludowego
 • Kozodrza - akcyjne wydawanie worków w dniu 01.2018r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w budynku Domu Ludowego
 • Zdżary – akcyjne wydawanie worków w dniu 01.2018r. w godzinach od 13:00 do 14:30 w budynku Szkoły Podstawowej
 • Ocieka – akcyjne wydawanie worków w dniu 01.2018r. w godzinach od 8:30 do 11:30 w budynku Sołtysówki
 • Wola Ociecka – akcyjne wydawanie worków w dniu 01.2018r. w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku Domu Strażaka
 1. Zasady zbiórki odpadów w roku 2018 – zmiana zasad!!!
 • Kolory worków i zasady segregacji ulegają zmianie tj.
 1. a) papier (frakcja odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) – worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” (tekstylia od 2018r. należy przekazywać do PSZOK w Kozodrzy)
 2. b) szkło (frakcja odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”
 3. c) metale i tworzywa sztuczne (frakcja odpadów w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
 4. d) odpady ulegające biodegradacji (frakcja odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) – worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”
 5. e) odpady zmieszane (frakcja pozostałych odpadów komunalnych) – worek koloru czarnego oznaczony napisem „Odpady zmieszane”

 

 • Worki z odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców w dniu zbiórki, najpóźniej do godziny 7:30 rano
 • Worki niewykorzystane z roku 2017 można stosować do oddawania odpadów w roku 2018 do wyczerpania zapasów
 • Dla osób, które wybrały system selektywny limit worków czarnych wynosi na osobę na rok. Dla osób, które wybrały sposób nieselektywny ilość worków czarnych na osobę na rok wynosi 12 szt.
 • Worki koloru brązowego są limitowane w ilości 3szt. na osobę na rok.
 • Pozostałe worki „kolorowe” nie są limitowane i będą wydawane w systemie wymiany „worek pusty za worek wystawiony” w dniu zbiórki
 1. Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2018
 • Częstotliwość odbioru odpadów pozostaje niezmieniona tzn. zbiórka odpadów odbywać się będzie co dwa tygodnie
 • Kalendarze odbioru odpadów dostępne są do pobrania:

podczas akcyjnego wydawania worków, w Urzędzie Gminy, w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka, Budynek starej szkoły w Bliźnie, na stronie internetowej Gminy Ostrów

 1. Sposób płatności za gospodarowanie odpadami
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi 5,50 zł od osoby na miesiąc
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny wynosi 13,00 zł od osoby na miesiąc
 • Cena dodatkowego worka „czarnego” (odpady zmieszane) wynosi 5,00 zł (brutto)
 • Cena dodatkowego worka „brązowego” (odpady BIO) wynosi 12,00 zł (brutto)
 • Sposób płatności oraz numer rachunku również nie ulega zmianie: można dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Ostrowie (wpłata bez pobierania prowizji), lub w dowolnej placówce bankowej                    i pocztowej oraz elektronicznie przez Internet     
 • Książeczki opłat za odpady, jeżeli nie zostały do końca wykorzystane, mogą być używane w roku 2018 aż do wyczerpania blankietów wpłat. Nowe książeczki opłat są wydawane na bieżąca w pokoju nr 23 budynku Urzędu Gminy Ostrów
 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Podobnie jak w roku 2017 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozodrzy w godzinach od 8:00 do 13:00 będą przyjmowane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe
 • Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie kopii deklaracji odpadowej oraz dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami                          

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych Gminy Ostrów i GZUK Sp. z o.o.

Sprawozdania odpadowe:

sprawozdanie odpadowe za 2016

sprawozdanie odpadowe za 2015

sprawozdanie odpadowe za 2014

sprawozdanie odpadowe za 2013

Analizy roczne systemu odpadowego:

analiza roczna systemu odpadowego za 2016

analiza roczna systemu odpadowego za 2015

analiza roczna systemu odpadowego za 2014

analiza roczna systemu odpadowego za 2013

Uchwały:

Uchwała nr XXXIX/216/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów.

Uchwała nr XXXIX/218/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr XXXIX/219/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr XXXIX/217/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwala - gorne stawki

Uchwala - metoda i stawka

Uchwala - oproznianie zbiornikow przedsiebiorca

Uchwala - program opieki nad zwierzetami

Uchwala - regulamin

Uchwala - stawka za domki tetniskowe

Uchwala - szczegolowy sposob

Uchwala - termin czestotliwosc i tryb

Uchwala - warunki bezdomne i schroniska

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu