W ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Gmina Ostrów złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Ostrów”. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, projekt został zakwalifikowany do uzyskania wsparcia finansowego. 25 maja 2011r., z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie, która jest Instytucją Wdrażającą dla działania 8.3 POIG, została podpisana Umowa na dofinansowanie projektu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu grupie mieszkańców Gminy Ostrów, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością. Pieniądze z projektu starczyć mają na zapewnienie 50 gospodarstwom domowym z terenu gminy Ostrów podłączenia do Internetu. Sfinansowany zostanie zakup zestawów komputerowych z niezbędnym oprogramowaniem, jego późniejsze unowocześnienie, dostęp do Internetu. Sprzęt będzie udostępniony osobom, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie. Ponadto projektem objęte będą jednostki podległe Gminie Ostrów – Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Informacji oraz Gminne centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.

Osoby korzystające z dostępu do Internetu będą w przyszłości w większym stopniu zintegrowani ze społeczeństwem. Ich możliwości poszerzą się, poza lokalne szanse. Użytkownicy Internetu staną się dzięki informacji bardziej mobilni, a ich szanse życiowe się zwiększą. Także aktywność społeczna jest silnie związana z korzystaniem z komputerów i Internetu. Obecnie osoby korzystające z Internetu znacznie częściej angażują się na rzecz społeczności lokalnej. Znacznie częściej biorą udział w różnego rodzaju zebraniach publicznych i częściej są na nich aktywni – częściej zabierają głos, częściej też tego typu zebrania organizują. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do Internetu szerokopasmowego, dzięki któremu będą mogli korzystać z elektronicznych usług świadczonych przez administrację publiczną i przedsiębiorstwa, uczestnicząc aktywnie
w społeczeństwie informacyjnym. Zwiększy ono gotowość obywateli z grup dziś zagrożonych wykluczeniem społecznym, spowodowanym w szczególności wykluczeniem cyfrowym, do podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach niniejszego projektu otrzymają osoby wywodzące się z grup docelowych:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Dodatkowo należy spełniać następujące warunki:
1) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Ostrów.
2) W gospodarstwie domowym nie ma komputera i dostępu do Internetu.
3) Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w Regulaminie Projektu.

Zgłoszenia do projektu dokonać może pełnoletni uczeń, rodzić bądź opiekun prawny dostarczając do Urzędu Gminy dokumenty rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Ostrów”
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie,
2) Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami,
3) Oświadczenie o dochodach netto za trzy ostatnie miesiące.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 17.06.2011r. Decyduje data wpływu. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. Dokumenty rekrutacyjne będą również dostępne w Urzędzie Gminy Ostrów.
Wyboru uczestników do projektu dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy. W przypadku, kiedy ilość zgłoszeń do Projektu, spełniających warunki uczestnictwa określone w Regulaminie przekroczy 50 Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

  1. dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  3. liczba osób w gospodarstwie domowym,

Jeżeli nie mają Państwo w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu i spełniają Państwo pozostałe kryteria prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Ostrów” oraz podjęcie ewentualnej decyzji o zgłoszeniu. Z jednego gospodarstwa domowego można dokonać tylko jednego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy pok. Nr 24 lub telefonicznie pod nr 17 745 11 60, wew. 326.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu