Ostrów, dnia 19 grudnia 2019r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2019r.  poz. 506 ze zm. /, zwołuję na dzień 30 grudnia 2019r. na godzinę 1000 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XV. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ostrowie, stanowiącej własność Gminy Ostrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrów na rok szkolny 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/142/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 12 grudnia 2016r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 15. Wnioski radnych
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu