Ostrów, dnia 9 stycznia 2020r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2019r., poz. 506 ze. zm./, zwołuję na dzień 24 stycznia  2020r. na godzinę  900 - XVI Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020r.:
  • Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  • Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
  • Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
  • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  • Głosowanie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2020-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ostrów.
10. Wnioski radnych.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu