INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2020r.  poz. 713 /, z w o ł u j ę na dzień 17 listopada 2020r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXIII. Miejsce przeprowadzenia obrad zostanie podane w terminie późniejszym.

 

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok;
  • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Kamionka;
  • w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi;
  • w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów na rok podatkowy 2021;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów;
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020;
  • w sprawie zmiany WPF gminy Ostrów na lata 2020 - 2026.
 1. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019r.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu