OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019

w miejscowościach: Ostrów, Kozodrza, Kamionka i Skrzyszów w gminie Ostrów

 - w części dotyczącej obszaru położonego w Skrzyszowie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/116/19 Rady Gminy Ostrów  z dnia 28 października 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowościach: Ostrów, Kozodrza, Kamionka i Skrzyszów w gminie Ostrów - w części dotyczącej obszaru położonego w Skrzyszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.06.2021 r. do 7.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, adres: 39-103 Ostrów 225, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.ostrow.biuletyn.net

Wyjaśnienia do ww. projektu planu miejscowego można również uzyskać telefonicznie pod numerem (17) 74 49 321.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dniu 7.07.2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów w sali narad, o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Ostrów, na adres: 39-103 Ostrów 225 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ostrów na platformie ePUAP, z podaniem z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.07.2021 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ostrów.

 Wójt Gminy Ostrów

  Grzegorz Ożóg

Materiały do obwieszczenia - pobierz

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

 

 1.Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane
25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych są - Wójt Gminy Ostrów i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu