Rzeszów; dnia 13 września 2021 r.

        REGIONALNY DYREKTOR                          

        OCHRONY ŚRODOWISKA

                  W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WOOŚ.442.1.2021.AD.2
(poprzedni znak sprawy: WOOŚ-6613-3-1/09)

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. Strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję końcową nr 156/2021, tzw. development consent, wydaną przez Słowacki Dozór Jądrowy, na mocy której słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji.

Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu w latach 2009-2010 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym w kontekście transgranicznym, w którym Rzeczpospolita Polska uczestniczyła na prawach strony narażonej.

  1. Z treścią ww. dokumentów (w jęz. polskim i słowackim) można zapoznać się, po uprzednim umówieniu wizyty, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
  2. Treść ww. dokumentów zamieszczona została również na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i Zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 17 września 2021 r.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

  1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast, według rozdzielnika, poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

  1. WOOŚ aa

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu